AYDINLILAR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BURS YÖNERGESİ

Madde 1 –  AMAÇ ve KAPSAM

Bu yönergenin amacı,  Dernek tüzük ve hükümlerine uygun olarak Dernek tarafından, yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddî imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ilişkin adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis ve devam esaslarını düzenlemektir.

Madde 2 – TANIMLAR 

Bu yönergede adı  geçen

DERNEK               :  Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

YÖNETİM KURULU :  Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

TÜZÜK                             :  Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Tüzüğü

BURS KOMİSYONU:  Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

                                     tarafından belirlenen komisyon

BURSİYER            :  Burs alan öğrenci,

ifade eder.

Madde 3 – BURS KAYNAKLARI

(1) Derneğe ait Ziraat Bankası Hesabına yatırılan bağış ve yardımlar

(2) Derneğe ait Ziraat Katılım Hesabına yatırılan bağış ve yardımlar

Madde 4 – BURS TÜRLERİ

Dernek yönetim kurulu tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:

(1) Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde üniversitelerde örgün öğrenim programlarında lisans ve önlisans öğrenimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilecek  “Lisans Bursları”

(2) Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisanüstü Bursları”.

Madde 5 – BURS BAŞVURUSU DUYURUSU, TARİHİ VE YERİ

Burs başvuruları ile ilgili duyuru, akademik yıl başlangıcını takiben Derneğin web sayfasında, sosyal medya hesaplarında ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

Başvurular, Burs Başvuru Formu www.aydinlilar.org web adresimizden çıktısı alınıp imzalanarak istenilen belgelerle birlikte her yıl EKİM ayı sonuna  kadar Dernek Genel Merkezine bizzat yapılacaktır. Bilgi ve belgelerinde eksiklik tespit edilen ve süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirme kapsamı dışında tutulacaktır.

Madde 6 – BURSUN SÜRESİ

Dernek Bursları genel ilke olarak Kasım ayında başlamak üzere yılda 8 ay süre ile verilir.  Burslar 1 Lisans eğitiminin son yılında (tıp fakülteleri haricinde lisans eğitiminde dördüncü yıl, tıp fakültelerinde altıncı yıl) mezuniyet ayı olan Haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.

Dernek Madde 3’e atıf yapılan kaynaklarda olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönerge hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren bursiyer, mezun olana kadar her sene başvurusunu yenilemek zorundadır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, tıp fakülteleri haricinde lisans eğitimi için azami 4 yıl, tıp fakülteleri için azami 6 yıl, lisansüstü öğrenciler için yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir.

Madde 7 – BURS BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

(2) Öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her bursiyer adayı, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

(3) Lisans Bursları için, lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır.

Lisansüstü Bursları (Yüksek Lisans ve Doktora) için;  Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir.

Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesinde bursiyerin veya bursiyer adayının aşağıda belirlenmiş olduğu şekilde akademik başarısı dikkate alınacaktır:

a) Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı başarı kriteri olarak alınır.

b) Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CC, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 50 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir.

c)Tezli yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 2.50/4.00 veya 75/100 olması şarttır.

(4) Spor ve sosyal faaliyetlerde başarısını kanıtlayan öğrencilerin bu başarısı dikkate alınabilir.

(5) Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun Aydın yöresinin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

(6) Dernek burslarına başvuru tarihinde adayların; 30 yaşından büyük olmamaları şarttır.

(7) Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç),

(8) Anne ve babasından en az biri Aydın nüfusuna ve/veya Aydın il sınırları içersinde ikamet ediyor ve/veya Aydın doğumlu olmak ve/veya bunların dışında Aydın ili ile bağlantısını ispatlamak,

(9) Taksirli suçlar hariç, zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, küçüklere cinsel taciz, tecavüz, ırza tasallut, gibi yüz kızartıcı suçlardan ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartlarını taşıyanlar başvuru yapabilir.

Madde 8 – BURS BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Yapılacak başvurularda, Burs Başvuru Formu’nun ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

(1) Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

(2) Adli Sicil Belgesi,

(3) Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren belge,

(4) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge,

(5) Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya fotokopisi ve tezli yükseklisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite’den alınmış belge,

(6) Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya fotokopisi;

(7) Ebeveynlere ait gelir durumu, taşınır ve taşınmazlara ilişkin belgeler,

(8) Dernek tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Madde 9 – BURS TAHSİS SÜRECİ – BURS KOMİSYONUNUN OLUŞTURULMASI

Burs Komisyonu, Dernek Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri ve/veya dışarıdan  belirleyeceği 3 temsilciden oluşur. Burs Komisyonu kontenjanların lisans ve lisansüstü öğrencilere duyurulmasını, başvuruların kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir.

Madde 10 – BURSİYER SAYISININ VE ÜCRETİN TESPİTİ

Yıllık kontenjan miktarı; bursların türleri, miktar ve süreleri Madde 3’e atıf yapılan kaynaklardan bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Dernek Eğitim Bursları, bağış şartları farklı bir hüküm içermedikçe, her akademik yıl için 8 (sekiz) aylık süreyi içerir. Tahsis edilen burslar, bursiyerin banka hesabına transfer edilerek ödenir. Burs başvuruları her yıl Akademik takvim yılı başında yenilenir.

Madde 11 – BURSİYERİN SEÇİLMESİ

Bursiyerlerinin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir. Burs başvuru formları Burs Komisyonu tarafından yönergenin 7. ve devamına göre değerlendirilir. Burs Komisyonu, adayları bu kriterlere göre sıraya koyar ve bir tutanak hazırlar. Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen yıllık kontenjanın iki katı kadar adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs tahsis cetveli ve her adayın “burs başvuru formu”  ve ekleri bulunur. Burs Komisyonu, tutanağı ve eklerini bir yazı ile Yönetim Kurulu’na gönderir.

Bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri dikkate alınır.

Madde 12 – BURS TAHSİSİ

Bursun tahsisi Yönetim Kurulu’nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, mülakat yapar ve nihai kararı verir. Değerlendirme işlemi sonunda eşit olan bursiyerlerden kız öğrenciye öncelik tanınır Gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları”ndan (Aydın Fen Lisesi Mezunu Bursu-AFL Burs Fonu gibi), bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir.

Madde 13 – BURSUN ÖDENMESİ

Burs tutarı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde farklıdır. Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Yönetim Kurulu belirler. Dernek, seçilen bursiyerlerin aylık burslarını Kasım ayı başından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder.

Madde 14 – BURSUN KESİLMESİ VE DEVAMI

(1)  Sınıf veya dönem tekrarı yapan,

(2)  Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilen,

(3)  Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,

(4) Dernekte burs aldığı süre içerisinde Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

(5)  Disiplin cezası alan,

(6)  Tutuklanan,

(7)  Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,

(8)  Yönetim kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,

(9) Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’ne bilgilendirmeksizin kayıtlı olduğu bölümü değiştiren ya da başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan,

(10) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında),

(11) Burs verilirken nazara alınan mali durumunda önemli bir değişiklik olan öğrencinin bursu kesilir.

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.

(1) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi

(2) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi halinde bursu devam eder. Ancak bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Dernek’çe alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz. Geçerli mazereti olan bursiyerin durumu, Dernek tarafından ayrıca dikkate alınır.

Madde 15 – BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bursiyerler, eğitimleri boyunca veya sonrasında DERNEKçe düzenlenecek sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı ve Derne’ğin gelişmesine katkıda bulunmayı ve ileride kendisi gibi başka bir öğrenciye imkanları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir.

Madde 16- MALİ HÜKÜMLER

Verilecek her türlü burs sayısı ve para olarak miktarı, Yönetim Kurulu tarafından bu iş için ayrılan kaynaklar göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde Bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

Madde 17 – DİĞER HÜKÜMLER

DERNEK, bu yönergenin tamamını veya herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, burs türünü, süresini ve tutarını, bursiyer adaylarında aranacak şartları yeniden belirlemekte serbesttir. DERNEK burs verdiği öğrencilere karşı hiç bir borç ve yükümlülük altında değildir ve hiç bir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler ve bursiyer adayları DERNEK’e burs için müracaat ettiklerinde bu yönergede belirtilen bütün şartları benimsediklerini kabul ve beyan ederler. Bursiyerlerin yanlış bilgi ve belge ile bursa hak kazandıkları belirlendiği takdirde bursları kesilecek ve o güne dek DERNEK’ten almış oldukları burs tutarını geri ödemeleri talep edilecektir.

Madde 18 – YÜRÜTME

Bu Yönerge hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür. Bu Burs Yönergesi kapsamında olmayan konular hakkında yapılacak işlemler Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.