Kütük no: 06-40-154

02.02.2023 – 24578

AYDINLILAR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1Derneğin Adı: Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

Merkezi: Ankara’dır. Merkez Genel Kurulu gerekli gördüğü il ve ilçelerde, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 2Derneğin Amacı:

a) Memleket kültürüne yardımcı olmak gayesi ile; öğrenci yurdu, okul, konferans salonu, kütüphane, lojman, tedavi binaları, dershaneler ve dinlenme tesisleri yapmak,

b) Okul kurs ve yurtlardaki öğrencilerin eğitim, iaşe ve ibade işlerini organize etmek, bunlarla ilgili her türlü tedbiri almak ve gerekli masrafları yapmak,

c) Her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

d) Vatandaşlarımızın derneğe yaptığı ayni, nakdi ve şartlı bağışları kabul etmek ve şartlı bağışları yerine getirmek, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

e) Her dereceli okullarda bulunan kabiliyetli, fakir ve müsait, öğrencilere yurt içi ve yurt dışı tahsil ve doktora bursu vermek,

f) Derneğin kendi gayesine paralel bir şekilde hizmet ifa eden kuruluşlara (Dernek, Vakıf müessese vs.) her çeşit yardımı yapmak,

g) Ekonomik, sosyal, kültürel ve dini konularda konferanslar, seminerler, açık oturumlar, paneller, sempozyum ve kurslar düzenlemek, kütüphaneler açmak, yarışmalar tertip etmek,

h) Ölüm, doğum, evlenme, tahsil, hastalık hallerinde ve tabii afetlerde ilgililere yardımda bulunmak,

ı) Ekonomik, sosyal, spor, kültürel ve dini konularda eserler basmak ve dağıtmak,

i) Her çeşit mesleki ve diğer orta dereceli okullar ile fakülte ve yüksekokullara öğrenci hazırlamak, ilmi ve tatbiki araştırmalar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek ve neticesini bir rapor halinde kamuoyuna sunmak,

j) Yoksul ve kimsesizlere yardım etmek,

k) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, bankalardan kredi çekmek, ipotek vermek, bunlarla ilgili anlaşmaları ve kredi sözleşmelerini imzalamak, vasiyet, hibe, hesap ve iktisap, tesis ve işletme işlemlerini yerine getirmek

l) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

m) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

n) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

o) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

ö) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

p) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

r) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, gençlerin gelişmelerini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği projeleri hazırlamak ve yürütmek,

s) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

ş) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

t) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

u) Gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması ve tanıtılması için şenlik, kermes etkinlik ve festivaller düzenlemek,

MADDE 3Derneğin Çalışma Biçimi

Derneğimiz amaçlarını gerçekleştirmek için 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve kendi ana tüzüğü çerçevesinde çalışarak kamu yararına hizmet verecek ve ekonomik sosyal ve kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterecektir.

MADDE 4Derneğin Görev, Yetki ve Faaliyetleri

Gayenin tahakkuku için konferanslar, semineriler, açık oturumlar, paneller, sempozyumlar, şenlikler, kermes, etkinlikler, festivaller ve kurslar düzenlemek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ve yayınlar yapmak, radyo ve televizyon programlarına katılmak, araştırma ve inceleme komisyonları kurmak, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın müsaade ettiği şartlar dahilinde yasal izinleri alınmak şartı ile; yardım sandığı, lokal, kitaplık, huzurevi, misafirhane ve yurtlar açmak, vakıf kurmak, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak, çeşitli ekonomik ve sosyal amaçlı eğlenceler, yarışmalar ve geziler tertip etmek, Avrupa Birliği projeleri hazırlamak ilmi araştırmaları teşvik edecek tedbirler almak.

Ayrıca Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterecek Platform, Federasyon, Entegrasyonlar kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak, kurulu Platform, Federasyon, Entegrasyonlara üye olmak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak plan ve proje hazırlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunmak, uygulamak ve uygun mali yardım ile bağış desteklerinden yararlanmak.

MADDE 5Yasak Faaliyetler

Dernek siyasetle uğraşmaz, siyasi partiler ve sendikalarla birleşmez, her ne şekilde olursa olsun bunlarla müştereken faaliyet göstermez.

MADDE 6- Derneğe Üye Olma

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olan, kanuni bir engeli bulunmayan herkes, usulüne göre müracaat ve giriş aidatını ödemek kaydıyla derneğe üye olabilir.

MADDE 7- Üyelik İçin Başvuru ve Kabul

a) ASIL ÜYELER: Başta Kurucu Üyeler olmak üzere, kanuni usul ve esaslar dahilinde müracaat ederek giriş aidatını ödeyen ve müracaatları Yönetim Kurulunca kabul edilenlerdir. Derneğe üye olmak isteyenler yönetim kuruluna yazılı başvurmak zorundadırlar. Yönetim Kurulları, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde inceleyip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahiplerine yazı ile bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Müracaatları reddedilenlerin yasal itiraz hakları saklıdır.

b) ONURSAL ÜYELER: Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkezde, Şube Yönetim Kurulları da şube bünyesinde olmak kaydıyla; Derneğe maddi ve manevi yardımlar ile ilmi, ekonomik ve kültürel katkılarda bulunan şahıslara “ONURSAL ÜYE” payesi verebilirler. Şu kadar ki, Onursal Üyeler özel ve ayrı bir deftere kaydedilip, durum kendilerine “Onursal Üyesi Belgesi” verilmek suretiyle bildirilir. Bu belge kendilerine, düzenlenecek bir merasimle verilir. Onursal Üyeler isterlerse Genel Kurullara iştirak edebilir fakat oy kullanamazlar.

MADDE 8Üyelik Aidatı

Giriş aidatı müracaat ile birlikte ödenir, miktarı bir defaya mahsus olmak üzere 50 TL dir. Ayrıca üye, aylık 5 TL aidat ödemek zorundadır. Giriş ve Aylık aidat miktarları Genel Kurul tarafından belirlenir. Onur üyeleri de isterlerse aidat verebilirler.

MADDE 9Üyelerin Hakları

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Ayrıca her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Merkez Genel Kurulu için Şube Genel Kurullarında DELEGE seçilenler de oylarını devredemez ve vekâlet veremez. Dernek üyeleri her konuda eşit haklara sahiptirler.

MADDE 10Üyelerin Yükümlülükleri

Dernek üyeleri aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu hususların Yönetim Kurullarınca dikkatle takibi şart ve esastır.

a) Üyelik giriş ve aylık aidatlarını muntazam ve aksatmadan ödemek.

b) Dernek amaç ve faaliyet prensiplerine uygun olarak hareket etmek.

c) Araştırma, inceleme, seminer, sempozyum, sergi, konferans, basın-yayın kurul ve komisyonlarında verilecek görevlerle, turistik, sosyal, ilmi ve kültürel faaliyet ve sair amaçlarla istenecek bütün hizmetleri fahri olarak yapmak, yürütülen bütün faaliyetlere mümkün olduğunca katılmak.

MADDE 11Üyelikten Çıkma

Her üye dilediği zaman ayrılma isteğini Yönetim Kurulu’na yazıyla bildirmek şartıyla ayrılabilir. Ancak üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Yönetimin üye uhdesinde kalan alacak vs. gibi haklarını takip hakkı saklıdır.

MADDE 12Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 13Dernek Organları

A) Genel Merkez Zorunlu Organları:

1) Merkez Genel Kurulu

2) Merkez Yönetim Kurulu

3) Merkez Denetleme Kurulu

B) Şube Zorunlu Organları:

1) Şube Genel Kurulu

2) Şube Yönetim Kurulu

3) Şube Denetleme Kurulu

C) Organ seçimleri 5253 sayılı Kanunun ilgili madde ve tüzük hükümleri uyarınca yapılır.

D) Merkez Genel Kurulu, Merkez ve Şubelerde İstişare Kurullarını oluşturmaları için Yönetim Kurullarına yetki verebilir.

MADDE 14- Merkez Genel Kurulu

Merkez Genel Kurulu Derneğin en üst ve en yetkili organıdır. Merkezin asıl üyeleri ile aşağıda belirtilen doğal delegeler ve Şube Genel Kurulları tarafından seçilen delegeler olmak üzere; Merkez Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği sayıda delegeden oluşur. Bu sayı Merkez Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile mevcut şube zorunlu organlarının asıl üye toplamından az olamaz. Buna göre;

a) Doğal delege; Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetleme Kurulu’nun ASIL VE YEDEK üyeleri, Şube Yönetim ve Denetim Kurulu ASIL üyelerinden oluşur.

b) Yukarıda belirtilen DOĞAL DELEGE toplamı genel toplamdan çıkarılır. Kalan sayı Derneğin toplam üye sayısına bölünür. Böylece kaç şube üyesinin bir delege çıkaracağına esas anahtar sayı belirlenir. Elde edilen rakam tek tek her şubenin üye sayısına bölünerek, hangi şubenin ne kadar delege çıkartacağı tespit edilir. Şubeler iş bu delegeler ve yukarıda sayılan doğal delegeleri ile Merkez Genel Kuruluna katılırlar.

MADDE 15Merkez Genel Kurulu Toplantı Zamanı

Kuruluşa takiben en geç altı ay içinde ilk Genel Kurul yapılır. Müteakip Genel Kurullar her üç yılda bir Ocak ayı içersinde Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği gün yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında Genel Kurul Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin talebi üzerine otuz gün içinde Olağanüstü toplanır. Merkez Genel Kurul toplantıya Merkez yönetim Kurulunca çağrılır. Merkez Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Merkez Yönetim Kurulu Merkez Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Merkez Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaat üzerine mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Merkez Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE 16- Çağrı Usulü

Merkez Yönetim Kurulu, Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin vedelegelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, erteleme sebepleri belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ancak, Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 17Toplantı Yeri

Merkez Genel Kurul toplantıları, Dernek Genel Merkezi’nin bulunduğu yer (Şehir)’den başka yerde yapılamaz.

MADDE 18Toplantı Yeter Sayısı

Merkez Genel Kurulu, Tüzük hükümlerine göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 19Toplantının Yapılış Usulü

Toplantı ilanda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılır. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler hazirun cetveline imza koyarak toplantıya girerler. Çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanakla belirlenir. Toplantı Genel Başkan veya Genel Sekreter tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantı Yönetimi genel kurul Divan Başkanı’na aittir. Katipler tutanağı düzenler Tutanak Başkanla birlikte imzalanıp, yeni seçilen Merkez Yönetim Kuruluna teslim edilir. Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

MADDE 20Toplantıda Görüşülecek Konular

Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 21- Oy Şekli

Kongre Başkanlık Divanı ve Komisyon seçimleri dışında, bütün seçimler gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Diğer bütün kararlar açık oylama ile alınır. Her delegenin bir tek oy hakkı vardır. Bu hak başka hiç kimseye devredilemez. Vekalet verilemez.

MADDE 22Olağanüstü Merkez Genel Kurulu

Merkez Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile açıkça belirtilir. Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez. Ancak, toplantıya katılanların onda birinin yazılı önerisi üzerine gündeme madde eklenebilir. Ayrıca, Denetleme Kurulu veya Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulu en geç otuz gün içinde toplantıya çağırmaz ise; Merkez Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan delegelerden birinin müracaatı üzerine, mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE 23Merkez Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

1) Dernek Organlarının seçilmesi.

2) Tüzüğün değiştirilmesi.

3) Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.

4) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve bilançonun görüşülerek, aynen veya değiştirilmek suretiyle kabul veya reddi.

5) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutlarının satılması hususunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Derneğin bir üst kuruluş oluşturması, kurulmuş olan bir federasyona katılması veya ayrılmasına karar verilmesi.

6) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlardan birine üye sıfatıyla katılması veya ayrılması.

7) Şube açma veya kapama.

8) Derneğin feshedilmesi.

9) Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için Merkez Yönetim Kuruluna görevler verilmesi.

10) Dernek Merkez ve Şubelerinde görevlendirilecek memur, müstahdem ve sair hizmetlere ait kadroların tespit ve kabulü ile bunlara verilecek ücret ve sair sosyal ödemelerle hizmet tazminatlarının tayin edilmesi veya bu konularda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

11) Şube faaliyet ve hesap raporlarının görüşülmesi, bunlar üzerinde gerekli kararların alınması, uygulama konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

12) Üst Kuruluş Genel Kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi.

13) Kanun, mevzuat veya iş bu tüzük gereğince Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.

MADDE 24Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Yönetim Kurulu 15 asil 7 yedek üyeden teşekkül eder. Derneğin tüzel kişiliğini merkez organı olarak temsile yetkili olup, Merkez Genel Kurulu tarafından seçilir. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında görev taksimi yaparak kendi aralarında bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Muhasip ve Genel Muhasip Yardımcısı olarak altı kişi seçer. Diğer üyeler Merkez Yönetim Kurulunun asil üyesi olarak kalır. Merkez Yönetim Kurulu, derneği her türlü işlem ve çalışmalarında temsil etme hak ve yetkisine sahiptir. Dernek yetkisini bu seçilmiş kişilere Yönetim Kurulunca verilecek yetki ile kullanır. Bu kurula seçilenlerin diğer zorunlu organlardaki görevleri (genel kurul hariç) kendiliğinden sona erer. Kurulda boşalma halinde oy sırasına göre yedekler göreve çağrılır.

MADDE 25Merkez Yönetim Kurulu Toplantı Zamanı

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartı ile normalde 15 günde bir, üyelerden herhangi birinin isteği üzerine her zaman toplanabilir. Gereğinde toplantılar 15 günden fazla da uzatılabilir. Ayrıca, bu süre katiyen 30 günü geçemez. Kurul, en geç ayda bir toplanmak ve karar defterinde bu hususu tespit etmek zorundadır. Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıya mazeretsiz 3 defa üst üste katılamayanların görevi kendiliğinden sona erer. Yerine yedeği çağrılır. Olağanüstü toplantıların tebliği zorunludur.

MADDE 26Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Merkez Yönetim Kurulu Derneğin Genel Kurulundan sonra gelen en yüksek ve en yetkili organdır. Derneği temsil görev ve yetkisi Merkez Yönetim Kurulu şahsında Genel Başkan (yokluğunda yardımcısı) ve Genel Muhasip tarafından müştereken ve çift imza ile kullanılır. Başlıca görev ve yetkileri:

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi aralarında iki veya birkaçına müşterek ve müteselsil yetki vermek.

2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçe ve bilançoyu hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

3) Ana tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak.

4) Genel Kurul ve şubeler arasında koordinasyonu sağlamak.

5) Derneğin amaç bölümünde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak.

6) Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, bu amaç için dernek adına bankalardan kredi çekmek, dernek lehine rehin ipotek vermek veya ayni haklar tesis ettirmek, yine dernek amacına uygun taşınmaz kiralamak, kiraya vermek, Derneğe ait taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek veya ettirmek, kira sözleşmesi yapmak ve kredi sözleşmelerini imzalamak, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,

7) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

8) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

9) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

10) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

11) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

13) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

14) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 27Genel Başkan’ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merkez Yönetim Kurulu adına temsil yetkisi Genel Başkan’a aittir. Bu yetkisini idari konularda Genel Sekreter ile, mali konularda Genel Muhasip ile müştereken ve çift imza ile kullanır. Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkanın görevlerini ve ayrıca Genel Başkanın verdiği görevleri yapar. Genel Başkan ayrıca aşağıda yazılı görev ve yetkileri yürütür;

1) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

2) Dernek adına resmi beyanatta bulunmak veya basın toplantısı yapmak.

3) Dernek yazışmalarını ve işlemlerini birinci imza olarak imzalamak ve onaylamak.

4) Gerekli gördüğü hallerde Merkez Yönetim Kurulunun sonradan onayını almak ve sarf belgelerini ibraz etmek şartıyla 500 TL’ye kadar harcama yapmak azami olarak bu miktarda parayı Dernek adına yanında bulundurmak

5) Derneğin kamu ve her türlü özel ve tüzel kişilere karşı idari, mali ve mesleki hususlarda, bilimsel, teknik ve kültürel konularda her bakımdan temsil etmek.

6) Tüzük ve tüzüğe ek yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak.

7) Tam bir işbirliği içinde çalışmayı, düzen ve disiplini sağlamayı, üçüncü kişilerle ilişkilerinde Derneğin onur ve erdemini korumayı aslı görev telakki etmek.

8) Şubeler dahil her türlü incelemeyi kontrol etmek ve bizzat incelemek.

9) Diğer kurul üyelerince yürütülmekte olan iş ve işlemleri yakından takip etmek.
Gerektiğinde bunları incelemek, bilgi almak, gerekli uyarılarda bulunmak ve görev vermek verilen görevlere nezaret etmek.

10) Genel Başkan kurullar dışında en yüksek amirdir. Derneğin sevk ve idaresini sağlamakla yetkili ve görevlidir. Çalışmalarından dolayı şahsen Merkez yönetim Kurulu’na ve Derneğe karşı sorumludur.

MADDE 28Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Genel Sekreter sıfatıyla;

1) TEŞKİLATLANMA İŞLERİ

2) PLANLAMA KOORDİNASYON İŞLERİ

3) EĞİTİM-BİLİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA İŞLERİ

4) BASIN-YAYIN, PROPAGANDA VE HALKLA İLİŞKİLER

Konusunda gerekli görevleri Genel Başkan ile koordineli bir biçimde yürütürler. Kendi bölümlerine ait işlem ve yazışmaları Genel Başkan’ın onayı alınmak suretiyle yürütür. Genel sekreter yardımcısı, Genel Sekreterin bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreterin görevlerini ve ayrıca Genel Başkanın verdiği görevleri yapar. Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkana karşı sorumludur.

MADDE 29Genel Muhasibin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Derneğin mali ve muhasebe işlerini yürütmek, mali dengesini düzenlemek, kesin hesap ve bilançosunu (şubeler dahil) yapmak, üyeler ve personel işlerinin mali yönünü yürütmek ve yönetmekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca;

1) Mali yazışma ve işlemleri Genel Başkanın onayı alınmak suretiyle Genel Muhasip Yardımcısı ile birlikte imzalamak.

2) Mali konularla ilgili defterlerin düzenle tutulmasını, aidatların muntazam toplanmasını aidat ve sair gelirlerle ilgili kayıtların sistematik bir biçimde şube hesapları ile beraber yürütülmesini ve tatbikini, sarfiyatın bütçe çerçevesinde yapılmasını ve tasarruf sağlanmasını.

3) Derneğin mali konularda gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, gelişmeyi engelleyen hususların Merkez Yönetim Kuruluna ve gerektiğinde diğer organlara bildirmek, mevcut kaynakları değerlendirmek ve yeni kaynaklar araştırmak. Doğrudan Genel Başkana ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4) Genel Muhasip Yardımcısı, Genel Muhasip bulunmadığı zamanlarda Genel Muhasibin görevlerini ve ayrıca Genel Başkanın verdiği görevleri yapmak.

MADDE 30Merkez Denetleme Kurulu

3 asil ve 3 yedek olmak üzere 6 kişiden teşekkül eder. Merkez Genel Kurulunca gizli oyla seçilir. Asıllardan birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde durum Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir. Merkez Yönetim Kurulu aldıkları oy sırasına göre yedekleri derhal göreve çağırır. Bu durumda icap ederse görev taksimi yeniden yapılabilir.

MADDE 31Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarında denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Kurul, en az altı ayda bir toplanır. Ayrıca Kurul, Başkan ve/veya üyelerden herhangi birinin daveti üzerine her zaman toplanabilir. Olağanüstü çağrı kararı ittifakla, diğer kararlar çoğunlukla alınır. Kararlar Noterlikçe onaylanmış bir deftere yazılır. Katılan üyelerce imzalanır. Hazırlanan raporların bir nüshası Merkez Yönetim Kuruluna verilir, diğer nüshalar kendi dosyalarında saklanır. Yapılan denetlemeler Genel Muhasibin görüşü alınarak raporlar halinde getirilir. Ayrıca Denetlemeler idari ve mali her konuyu kapsar bütün çalışmaları içine alacak biçimde yürütülür. Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarının Kanun ve Tüzük esaslarına uygun olup olmadığını denetler, periyodik devre sonu raporları ile Merkez Genel Kurulu raporlarını hazırlar.

MADDE 32Başkanlar Kurulu

Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen Merkez Yönetim Kurulu ile mevcut şubelerin Başkanlarından oluşur. Başkanlardan birinin zaruri nedenlerle katılamadığı toplantıya şube yönetim kurulunun kendi arasında seçerek göndereceği diğer bir yönetim kurulu üyesi katılır. Başkanlar Kurulu ilk toplantısını merkez genel kurulunu takip eden yedi gün içinde, diğer toplantılarını da en geç altı ayda bir yapar. Ayrıca, merkez yönetim kurulu gerekli gördüğü tarihlerde başkanlar kurulunu toplantıya çağırabilir. Kararlar çoğunlukla alınır. Alınan kararlar özel bir surette yazılıp imzalandıktan sonra, ayrı bir dosyada saklanır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantılar Genel Başkanın yönetiminde, yokluğu halinde yardımcısının başkanlığında yapılır. Gündem merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Başkanlar Kurulu ihtiyarı bir organ olup, alınan kararlar Merkez Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.

MADDE 33Şube Teşkilatı

Şubeler, Dernek çalışmalarının daha yaygın ve verimli biçimde yürütülmesi, teşkilatlanmasının sağlanması ve toplumsal işbölümü sisteminin gerçekleştirilmesi amacıyla Dernek bünyesi içinde kurulan ünitelerdir. Şubeler Dernek hakkında ve Şubeye bağlı üyeler ile ilgili konularda, bölgesi dahilinde vatandaşlar, kuruluşlar ve resmi daireler nezrinde iş bu tüzük ve Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Derneği temsil ederler.

MADDE 34Şubelerin Kuruluş Usulü

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi bakımından gerekli görülecek yerlerde Merkez Genel Kurul Kararı ile şubeler kurulabilir. Açılan şubeler aynı esas ve usuller muvacehesinde kapatılabilir. Kendilerine yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıya kurucularla ilgili bilgiler ile Dernek Tüzüğünden iki örnek ve Merkez Yönetim Kurulu’nun YETKİ yazısının eklenmesi zorunludur.

MADDE 35Şube Organları

Şube Zorunlu Organları:

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetleme Kurulu

MADDE 36Şube Genel Kurulu

Bütün üyelerin katılmasıyla toplanır. Şube Genel Kurulu, üç yılda bir Ekim ayında Dernek Merkez Genel Kurulunun mutabakatını almak suretiyle Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce olmak üzere, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde; Şube Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.

Şube Genel Kurul’larının OLAĞAN ve OLAĞANÜSTÜ toplantı esas ve usulleri hakkında Dernek Genel Kurulları için uygulanan iş bu tüzük ve Kanun hükümleri uygulanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

MADDE 37Şube Genel Kurullarının Görev ve Yetkileri

Şube Genel Kurulları aşağıdaki konuları görüşmeye ve karara bağlamaya yetkili ve görevlidirler. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

1) Yönetim ve Denetleme Kurulu Çalışma ( faaliyet ) ve hesap raporları ile bütçe ve bilançolarını görüşmek ve karara bağlamak.

2) Yönetim ve Denetim Kurulunu asil ve yedek üyeleri ile birlikte seçmek.

3) Merkez Genel Kurulu’na Şube adına katılacak delegeleri seçmek.

4) Şube faaliyetleri ile ilgili konular hakkında yönetim kurulu veya komisyonlara havale edilmek üzere dilek ve önerilerde bulunmak.

5) Herhangi bir surette şube veya Genel Kurul tutanakları en az iki suret olarak düzenlenir. Bir sureti en fazla yedi gün içinde ulaşılacak şekilde Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir.

MADDE 38Şube Yönetim Kurulları

Şube Yönetim Kurulu, Dernek adına ve dernek iç teşkilatına göre görev yapan ve Dernek Şube Genel Kurulu tarafından seçilen zorunlu bir organdır. Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy ve açık tasnif usulü ile seçilen 5 asil ve 5 yedek olmak üzere 10 kişiden teşekkül eder. Asil üyeler Genel Kuruldan en geç üç gün sonra yapacakları ilk toplantılarında kendi aralarından bir BAŞKAN, bir BAŞKAN YARDIMCISI ve bir MUHASİP seçerler. Diğer iki kişi üye olarak kalır. Yedek üyeler toplantılara katılamazlar. Asil üyelerde eksilme olması halinde alınan oy sırasına göre yedekler göreve çağrılır.

MADDE 39Şube Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulları çalışma esas ve usulleri bakımından merkezin uyguladığı şekle tabidir. Şu kadar ki; toplantı ve karar nisanı eşit çoğunluktur. Kararlar, noterlikçe onaylanmış Karar Defterine Genel Muhasiple yazılır. Hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Ayrıca, Şube Yönetim Kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1) Şube sınırları içinde ilgili Kanunların, iş bu Tüzüğün ve Merkez Yönetim Kurulu’nun tevdi ettiği görev ve yetkilere sahip olmak.

2) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak (Kararların uygulanmasından doğacak sorumluluk karan verenlere aittir.)

3) Şube Başkanı Muhasiple yapılan ve yapılacak olan masraflarını karara bağlamak, şube bütçesinin sistematik bir düzen içinde ve disiplinle yürütülmesini takip etmek.

4) Üyelerden aidat tahsilatını dikkatle takip etmek ve tahsil edilen aidatların her üç ayda bir % 20’sini Genel Merkez hesabına göndermek ve hesap hülasasını bildirmek, ( giriş aidatları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen karın %20’si de buna dahildir.)

5) Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki, tamim ve talimatlar çerçevesinde araştırma, inceleme, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek, kurslar, konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar ve yarışmalar tertip etmek, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine dair gerekti bütün faaliyetleri yapmak.

6) Şube Genel Kurulu’nun olağan ve olağanüstü kararlarının uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. Genel Kurul hazırlıklarını ikmal etmek ve Şube Genel Kurulunca alınan kararlan yürütmek.

7) Üyelik için yapılan başvuruları, 30 gün içinde incelemek, karara bağlamak ve başvuru ile ilgili kararın neticesini ilgiliye yazı ile bildirmek.

8) Onur üyeleri için merasimler düzenlemek, en geç dört ayda bir yeni katılan üyelerin listelerini düzenleyip Genel Merkez’e göndermek.

MADDE 40Şube Başkanı İle Muhasibin Görev ve Yetkileri

Şube Başkanı ve Muhasip, Şube Genel Kuruluna, Merkez Yönetim Kuruluna ve Genel Başkana karşı sorumludur. Şube Başkanı, görev ve yetkilerin en iyi biçimde kullanılmasında ve Şube işlerinin azami bir tertip ve düzenle yürütülmesine nezaret eder. Bütün evraklar, birinci imza yetkisi Başkana ait olmak üzere çift imza ile imzalanır. Başkanın 200 TL’ye kadar para taşıma ve harcama yetkisi vardır.

MADDE 41Şube Denetleme Kurulu

Şube Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Merkez Denetleme Kurulunun görev ve yetkilerini Şube nezrinde kullanır. Şu kadar ki, Merkez Denetleme Kurulu ile koordineli olarak çalışır. Derneğin iş bu tüzük ve yasalar gereğince mükemmel bir surette yürütülmesinden sorumludur. Düzenleyeceği denetleme raporlarının birer suretini, Merkez Denetleme Kuruluna havale edilmek üzere Merkez Yönetim Kuruluna göndermekle yükümlüdür.

MADDE 42Organlara Seçilenlerin idareye Bildirilmesi

Genel Merkez ve Şube Genel Kurulları tarafından yapılan seçimleri takip eden otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 43- Dernek Gelirleri

1) Üye aidatları bir defaya mahsus 50 TL giriş aidatı ve aylık 5 TL asil üyelerin ve isteyen onurüyelerini ödeyecekleri aidat ve isteye bağlı bağış ve yardımlar, ayrıca 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu Hükümlerine göre toplanacak diğer yardım ve bağışlar,

2) Şubeler; elde ettikleri bütün gelirlerin en az %20 sini en geç dört ayda bir Genel Merkeze göndermek zorundadırlar. Şubelerde yapılan Sosyal ve Yardım amaçlı faaliyetlerde zarar edilmesi halinde zarar kendileri tarafından karşılanır.

3) Yapılacak yayınlar, tertiplenecek kurs, konser, piyango, balo, kermes, gece, gezi, eğlence, sportif müsabakalar, yarışmalar vs. gibi ekonomik ve gelir amaçlı faaliyetlerden elde edilecek miktarlar.

4) Mal varlığından elde edilecek gelirler.

5) Kanunun müsaade ettiği diğer gelirler ile Dernek yararına işletilecek lokal ve sair tesislerden elde edilecek gelirlerdir.

6) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

7) Diğer gelirler

Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartı ile yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan aynı ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.

Kabul Edilmeyecek Yardımlar

MADDE 44- Dernek, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan yardım kabul edemez ve bu kuruluşlara yardım edemez.

MADDE 45Başlıca Giderler

Derneğin kanun ve iş bu tüzük hükümleri uyarınca yapılan çalışmalarının yürütümü için gerekli her türlü masraf ilgili ve yetkili kurullarca hazırlanan bütçe çerçevesinde yapılır. İş bu normal faaliyet masraflarından başka aşağıda yazılı masraflar yapılabilir:

1) Komisyon çalışmaları için yapılacak masraflar.

2) Milli ve mahalli çaptaki istişari kongre ve kurul masrafları.

3) Basın-yayın dahil, eğitim, bilim, sosyal ve kültürel araştırma ve kurul/komisyon çalışma masrafları.

4) Teşkilatlanma amacıyla yapılacak masraflar.

5) Telif ücretleri, harcırahlar, personel giderleri, kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak diğer masraflar.

6) Taşınmaz Malların alım satımı ile ilgili her türlü masraflar.

Dernek, Genel Kurullarında Dernek lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için Genel Kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır.

Dernek, amaç faaliyet esasları ve iş bu tüzükle belirtilen ve sınırlanan masraflar dışında başkaca harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Üyeleri ile çalıştırdığı personel dahil (kurulması düşünülen sandık çalışma planı dışında) hiç kimseye borç veremez. Envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

MADDE 46Bütçe ile İlgili Genel Esaslar

Derneğin genel bütçe önerisi, Merkez Yönetim Kurulu Tarafından Genel Merkez ve bütün şubeleri kapsayacak biçimde hazırlanıp Genel Kurula sunulur. Merkez Genel Kurulu tarafından onaylanan bütçe kesin şeklini alarak yürürlüğe girer. Daha önce şubelerin görüşü alınır. Bütçe üç yıllık devre için ve her yılı ayrı ayrı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul karşılıkları ayrı ayrı gösterilir. Merkez Yönetim Kurulunun fasıllar arasında aktarma yapma hakkı saklıdır. Şube bütçelerinde aynı esas ve usullere göre hazırlanıp genel merkeze sunulup Merkez Genel Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE 47Bağlayıcı Mali Yetki

Dernek, Tüzel kişiliğine mali hususlarda bağlayıcı ve Genel Bütçe esasları dâhilinde cereyan eden her türlü yetki Merkez Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Ancak, sahsı tasarruflar neticesinde meydana gelen kurumlar Derneği ilzam etmez, sadece kişileri bağlar.

MADDE 48Banka ile İlişkiler

Dernek (Şubeler ve Genel Merkez) gelirlerini elde ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan bir bankaya yatırır. Dernek Şubelerinin kasasında 200 TL ve Genel Merkez kasasında 500 TL nakit olarak bulundurabilir. Banka hesapları Merkezde Genel Başkan, Genel Muhasip ve Genel Sekreter, Şubelerde Şube Başkanı ve Muhasip tarafından açılır. Ve herhangi ikisinin imzası ile para çekilebilecek şekilde düzenlenir. (Çift imza ile)

MADDE 49Sarfiyat Usulü

Mevcut iş bu tüzük esaslarına göre yapılacak sarfiyata ait sarf evrakları merkezde Merkez Yönetim Kurulunun Başkanı, yokluğunda Genel Sekreter ve Genel Muhasip, Şubelerde Başkan ve Muhasibin imzalarını taşır. İş bu müşterek imzalı sarf evrakı ile yapılan masraflar için ayrıca Merkez Yönetim veya Şube Yönetim Kurulu kararı almaya gerek yoktur. Ancak Genel Merkezde 500 TL ve Şubelerde 200 TL’yi aşan bütün masraflar için önceden yönetim kurulu kararı almak şarttır. Ayrıca Merkez ve Şubelerde Başkan ve Muhasipler tarafından her ayın en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısına yetiştirilmek ve hazır edilmek şartı ile aylık masraf mizanı taksim cetveli hazırlanır ve Kurulun görüşlerine sunulup onaylanır. Kurulun derneğin bütün gelirleri Genel Merkez tarafından bastırılacak Matbu ve yasal makbuzlar ile toplanır. Makbuzlar şubelere zimmet karşılığında ve eksiklerinin dip koçanları alınmak suretiyle verilir.

MADDE 50Dernekçe Tutulacak Defter ve Kayıtları

Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noterden veya dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

MADDE 51Disiplin Cezaları

Üyelerin iş bu tüzük, ilgili Kanun ve Dernek amaçlarına uymadıkları, aykırı hareket ettikleri, derneğin şan, şeref ve şöhretine gölge düşürdükleri, şahsı menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösterip, çıkar gözettikleri, dernek aleyhine çalıştıkları ve kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmemeyi ve aidat ödememeyi itiyat haline getirdikleri ve sair cezayı müstenit durumlarda;

Genel Merkezde Yönetim Kurulu; Şubelerde Şube Yönetim Kurulu, durum ve konuyu kendi aralarında müzakere eder ve eylemin kabahat veya suç nevi inden hangisine dahil olduğuna, önem ve ağırlığına göre karar vererek sırasıyla aşağıda yazılı cezaları uygular;

1) Uyarma

2) Kınama

3) Kesin ihraç

Şu kadar ki, üyelikten kesin ihraç kararını ancak, Merkez Yönetim Kurulu verebilir. Bu durumda Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır.

MADDE 52Yönetmelikler

İş bu tüzüğün ilgili maddelerinde icabında (gerekirse) bir İÇTÜZÜK Merkez Yönetim Kurulu tarafından; tüzük hükümlerini kolaylaştırmak, uygulamada açıklık, kolaylık ve pratiği sağlayıp öngörülen kurul ve komisyonların tam bir rantabilite içinde çalışmalarını temin maksadıyla Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak hazırlanır ve yürürlüğe konulur. Aynı usul ve esaslar dâhilinde de yürürlükten kaldırılabilir.

MADDE 53Tüzük Değişikliği

Dernek Tüzüğünün bazı maddelerinin veya tamamının değiştirilmesi Dernek Merkez Genel Kuruluna katılan delegelerin 2/3’ünün oyu ile kabildir.

MADDE 54Derneğin Feshi

Derneğin feshi ve tasfiyesine ancak, Merkez Genel Kurulu karar verebilir. Ancak, feshe karar verebilmek için; Genel Kurula katılma hakkına sahip delegelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılmış olması zorunludur. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemez ise, iş bu tüzük hükümlerine göre Genel Kurul yeniden toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye/delege sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak fesih ve tasfiye kararı her halükârda katılan delege sayısının üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile alınabilir. Fesih kararı derneğin mevcut varlığının devir yeri ve şekli mutlaka belirtilir. Karar, Merkez Yönetim Kurulunun bir yazısıyla en geç 15 gün içinde en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Şubeler, Şube Genel Kurulu kararı ile veya Genel Merkez Genel Kurul kararı ile fesih edilebilir.

MADDE 55Tasfiye İşleri

Genel Kurulca fesih kararının alınması halinde tasfiye işlemleri Genel Merkezde Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Şubelerde işe Şube Yönetim Kurulu arasında seçilecek üçer kişilik tasfiye kurulları tarafından müşterek yürütülür. Ve 5253sayılı Kanun Hükümlerine göre ikmal edilir. Netice ilgili makama bir yazı ile bildirilir..

MADDE 56Tüzükte Yer Almayan Hükümler

Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 57Kurucular

Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ekli sayfada adı ve soyadı, ikametgahı, tâbiiyeti, mesleği, doğum yeri ve tarihi yazılı olan üyeler tarafından KAMU YARARI gözetilerek ve yeni KAMU YARARINA çalışmak kaydıyla teşekkül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1) Dernek kurucuları ilk Genel Kurula kadar geçecek zaman içinde Derneğin sevk ve idaresi amacıyla ve iş bu tüzük hükümlerine uygun olarak kendi aralarında Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulunu teşkil ederek idareye bildirirler. Bu kurullar, ilk genel kurula kadar yetkili ve görevli olup; derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olan bütün faaliyetleri tam ve yetki ile ifa etmekle mükelleftirler.

2) Müteşebbis Kurulunda vaki olacak boşalmalar halinde, Merkez Yönetim Kurulu Derneği intisap etmiş üyeler arasından doğrudan yenilerini atama hak ve yetkisine sahiptir.

3) Dernek Şubelerinin teşekkülüne kadar bütün kayıtlar doğrudan Genel Merkeze yapılır. Şubeler teşekkül ettikten sonra KURUCU sıfatını taşıyan DOĞAL DELEGE olan üyeler dahil hepsi ilgili şubelere nakil ve nasıp edilirler.