1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) Öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her bursiyer adayı, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

3) Lisans Bursları için, lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır.

Lisansüstü Bursları (Yüksek Lisans ve Doktora) için;  Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir.

4) Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesinde bursiyerin veya bursiyer adayının aşağıda belirlenmiş olduğu şekilde akademik başarısı dikkate alınacaktır:

a)    Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı başarı kriteri olarak alınır.

b)    Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CC, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 50 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir.

c)Tezli yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 2.50/4.00 veya 75/100 olması şarttır.

(5) Spor ve sosyal faaliyetlerde başarısını kanıtlayan öğrencilerin bu başarısı dikkate alınabilir.

(6) Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun Aydın yöresinin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

(7) Dernek burslarına başvuru tarihinde adayların; 30 yaşından büyük olmamaları şarttır.

(8) Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç),

(9) Anne ve babasından en az biri Aydın nüfusuna ve/veya Aydın il sınırları içersinde ikamet ediyor ve/veya Aydın doğumlu olmak ve/veya bunların dışında Aydın ili ile bağlantısını ispatlamak,

(10) Taksirli suçlar hariç, zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, küçüklere cinsel taciz, tecavüz, ırza tasallut, gibi yüz kızartıcı suçlardan ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartlarını taşıyanlar başvuru yapabilir.

BURS BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Yapılacak başvurularda, Burs Başvuru Formu’nun ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

1) Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

2) Adli Sicil Belgesi,

3) Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren belge,

4) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge,

5) Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya fotokopisi ve tezli yükseklisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite’den alınmış belge,

6) Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya fotokopisi;

7) Ebeveynlere ait gelir durumu, taşınır ve taşınmazlara ilişkin belgeler,

8) Dernek tarafından istenebilecek diğer belgeler.